Nepremičnine

Nepremičnine

Po dogovoru vam vodimo evidenco vseh nepremičnin, ki so v lasti naročnika in njihovo zemljiškoknjižno ureditev. Vodimo delni kataster nepremičnin ter sodelujemo pri parcelacijah, vrisih objektov v kataster, spremembah namembnosti zemljišč in objektov ipd.

Opravljamo vsa premoženjsko pravna opravila v zvezi z nepremičninami ter opravljamo druge strokovne naloge s tega področja:

 • sklepanje pogodb (najemnih, kupoprodajnih, služnostnih, uskladitvenih, …)
 • cenitve nepremičnin
 • oddaja nepremičnin v najem in s tem v zvezi izbira najboljšega ponudnika
 • spremljanje neplačanih najemnin in izvajanje ukrepov v zvezi z neplačili
 • prekinitev najemnih, zakupnih in kupoprodajnih pogodb
 • nakup nepremičnin in s tem v zvezi izbira najboljšega ponudnika
 • sodelovanje pri mejno ugotovitvenih postopkih in ostalih geodetskih postopkih
 • priprava plana adaptacij in vzdrževanja nepremičnin
 • ureditev sistema upravljanja nepremičnin
 • primopredaje in prevzemi nepremičnin
 • pregled stanja v Zemljiški knjigi
 • pridobivanje listin s strani Zemljiške knjige (zemljiško knjižni izpiski in ostalo)
 • izdelava zemljiškoknjižnega predloga
 • umik zemljiškoknjižnega predloga
 • izdelava izjave za ureditev zemljiškoknjižnega predloga
 • izdelava predloga za prednostno obravnavo zemljiško knjižnega predloga